Antwoorden en Inzichten

Vanuit Nederland 0909 - 0890 (1.00 p/m)
Vanuit België Alleen via credits

Voor u beschikbaar

Momenteel in gesprek

Privacyverklaring Antwoordeneninzichten.nl

Voor u ligt de privacyverklaring van antwoordeneninzichten.nl, een bedrijf dat is gespecialiseerd in spirituele dienstverlening. Deze verklaring is bedoeld om u inzicht te geven over de wijze waarop wij omgaan met u persoonsgegevens. Dit is namelijk verplicht op grond van de nieuwe Europese regelgeving inzake het recht op privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Antwoordeneninzichten is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij de “doelen en middelen” van de gegevensverwerkingen die binnen onze bedrijfsvoering plaatsvinden bepalen, waardoor wij verplicht zijn om hierover duidelijk te communiceren naar onze cliënten toe.

In deze privacyverklaring kunt u achtereenvolgens informatie vinden over, de soorten persoonsgegevens die wij verwerken en de doelen van de verwerking, de juridische grondslag op basis waarvan wij uw gegevens verwerken, periode voor opslag van uw gegevens, derden waarmee wij uw gegevens delen en uw rechten als betrokkene.

Soorten persoonsgegevens en doelen

Antwoordeneninzichten verwerkt de volgende gegevens, voor zover deze worden verstrekt door u:

  • Voor- en achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer;
  • IP-adres.

Al uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Als u ons een e-mail stuurt met een vraag zien wij uw persoonsgegevens. De diensten die wij naar aanleiding hiervan leveren en de gegevens die wij hiertoe verwerken, is afhankelijk van uw vraag. Het kan zijn dat u een afspraak wilt maken voor een telefonisch consult of juist een e-mail consult. Wij gebruiken dan bijvoorbeeld uw naam, emailadres en woonplaats gegevens om contact met u op te nemen voor het plannen en vormgeven van uw consult. Als u om een foto consult vraagt, verzoeken wij u ook om een foto op te sturen. Al deze persoonsgegevens gebruiken wij zoals gezegd in het kader van onze dienstverlening.

Als u ons een email stuurt voor het plaatsen van een review over een van onze medewerkers, plaatsen wij uw review op onze website. Dit gebeurt alleen als u hier toestemming voor geeft. Voorts gebruiken wij de informatie in uw mail voor de kwaliteitsverbetering van Antwoordeneninzichten.nl.

Wanneer u ons benadert voor een van onze diensten komt er bij de betaling een overeenkomst tot stand. In dat geval gebruiken wij uw gegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, IP-adres, e-mail adres en bankrekeningnummer) voor het afhandelen van de betaling.

Juridische grondslag

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht organisaties om, wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, zich hierbij te baseren op een van de in de AVG genoemde juridische grondslagen (totaal 6). Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Antwoorden en inzichten baseert zich bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering op de volgende grondslagen:

  • Toestemming
  • En de uitvoering van een overeenkomst

Dit houdt in dat wij de legitimiteit van onze gegevensverwerkingen ontlenen aan de uitvoering van de overeenkomst die bij betaling tot stand komt. Voor overige verwerkingen die plaats kunnen vinden in het kader van onze bedrijfsvorming zullen wij u eerst om uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Bewaartermijnen

Antwoordeneninzichten.nl bewaart u gegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel is het zo dat er op ons een wettelijke verplichting rust om basisgegevens in de zin van de Belastingwet 7 jaar te bewaren, de zogenoemde fiscale bewaarplicht. De gegevens die onder deze verplichting vallen zijn: de debiteuren- en crediteurenadministratie. Hierin kunnen NAW-gegevens (naam, adres en woonplaatsgegevens) voorkomen.

Persoonsgegevens die hierbuiten vallen bewaren wij 6 maanden. De reden hiervoor is dat dit in het kader van onze bedrijfsvoering nodig kan zijn, bijvoorbeeld als u achteraf nog een vraag stelt.

Het komt voor dat wij persoonsgegevens ontvangen, bijvoorbeeld in een mailbericht, zonder dat daar vervolg aan wordt gegeven omdat dit niet nodig blijkt. Deze gegevens verwijderen wij binnen uiterlijk 7 dagen.

Derden

Antwoorden en inzichten deelt u gegevens met derden enkel en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten. Derden zijn verwerkers in de zin van de AVG waarvan wij diensten afnemen (veelal IT) die wij weer nodig hebben voor het kunnen leveren van onze eigen diensten. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die de betaling voor ons online afhandelen of onze website beheren. Wij hebben zogenoemde verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze bedrijven waarin is vastgelegd hoe de verhouding ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is geregeld. Deze bedrijven hebben bijvoorbeeld een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de persoonsgegevens die wij met hun delen. Concreet delen wij uw persoonsgegevens met de volgende bedrijven.

Paypal.nl, pay.nl en Bancontact/ Mistercash

Bij de aankoop van credits heeft u de mogelijkheid om te betalen via Paypal, Pay.nl (Ideal) of voor Bancontact/ Mistercash. De persoonsgegevens van u die deze bedrijven bij een betaling te zien krijgen zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, IP-adres, e-mail adres en bankrekeningnummer. Dit is noodzakelijk voor de afhandeling van de betaling.

Systematix Solutions

Systematix Solutions is onze Telecomprovider. Zij zorgen voor de telefonie binnen onze bedrijfsvoering en kunnen de telefoonnummers zien waarmee wordt gebeld. Deze telefoonnummers kunnen wij opvragen bij Systematix Solutions wanneer dit nodig is in het kader van onze dienstverlening. Zie voor meer informatie hierover hierboven onder “soorten persoonsgegevens en doelen”.

Systematix Solutions is de hostingprovider van onze website. Zij kunnen enkel de IP-adressen inzien van bezoekers. Naast het hosten van de website houden zij ook statistieken bij voor ons over het verkeer op de website. Zo kunnen wij zien hoe vaak welke pagina’s er worden bezocht, zodat wij deze informatie kunnen gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Antwoorden en inzichten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar antwoordeneninzichten@kpnmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Antwoorden en inzichten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van gegevens

Antwoorden en inzichten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@antwoordeneninzichten.nl.

© 2024 Antwoorden en Inzichten · Powered by Systematix Solutions · Agent login